มาตรฐานถนนดินซีเมนต์ (Para soil cement) จาก การยางแห่งประเทศไทย

จากโครงการ การนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างทางหรือพื้นผิวจราจรจา การยางแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเงื่อนไขการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่มีวัตถุดิบจาก น้ำยางธรรมชาติ ให้ จัดซื้อจากการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น หรือได้รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย ว่าได้ซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรโดยตรง

การยางแห่งประเทศไทย