มาตรฐานถนนดินซีเมนต์ (Para soil cement) จาก กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ให้การสนับสนุน นโยบายรัฐบาลและร่วมหาแนวทางในการกำหนดและมาตรฐานการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างผิวทาง หรือซ่อมบ่ารุงผิวทางจราจร ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ กรมชลประทาน ได้ก่าหนดมาตรฐานดินซีเมนต์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ปฏิบัติต่อไปได้ ไว้ดังนี้

กรมชลประทาน มาตรฐานกรมชลประทาน

 

ทางเลือกเพื่อทางรอด : ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา

“ถนนยางพารา” ทางเลือกเพื่อทางรอดที่ตอบโจทย์โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศของภาครัฐบาล ร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางตกต่ำในปัจจุบัน

รายงานผลการวิจัย ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา จาก กรมชลประทาน

เพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่ยืนยันด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาจาก สำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทาน และมีการกำหนดแนวทางการทำงานและคุณสมบัติด้านวิศวกรรม ตามข้อกำหนดพิเศษ ที่ สว.พิเศษ 1/2560 ข้อกำหนดพิเศษ ดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

โครงการสร้างถนนด้วยน้ำยางพารา