มาตรฐานถนนดินซีเมนต์ (Para soil cement) จาก กรมทางหลวง

กรมทางหลวง ได้จัดทำรูปแบบมาตรฐานถนนดินซีเมนต์ โดยกำหนดออกมาเป็นรูปแบบ มาตรฐานแนวทางการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา สำหรับการนำยางพาราไปใช้ในงานก่อสร้างพื้นทางหรือผิวจราจร ดินซีเมนต์  ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ปฏิบัติต่อไปได้ ไว้ดังนี้

กรมทางหลวงกรมทางหลวง

สาระสำคัญข้อกำหนดวัสดุที่นำมาใช้ ตามข้อกำหนด กรมทางหลวง

สรุปวัสดุที่นำมาใช้ ก่อสร้างพื้นทางที่ใช้ดินผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อนำไปก่อสร้างพื้นทาง หรือปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจร โดยที่วัสดุที่นำมาเป็นส่วนประกอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ดิน มีคุณสมบัติที่ต้องควบคุมมาตรฐาน คือ

1.1 ขนาดคละ
1.2 ค่า Liquid Limit
1.3 ค่า Plasticity Index
1.4 ค่าความสึกหรอ

กรณีค่า LL. หรือ Pl. เกินกว่าค่าที่กำหนดให้ใช้ปูนขาวผสม

2. ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ type 1 ตามมาตรฐาน มอก.15

3. ปูนขาว

4. น้ำ

5. น้ำยางธรรมชาติ (น้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม Pre-blend) ตามมาตรฐาน การยางแห่งประเทศไทย

กรมทางหลวง