มาตรฐานถนนดินซีเมนต์ ผสมยางพารา

จากสภาวะปัญหายางพารา ที่มีราคาตกต่ำลง รัฐบาลได้มีนโยบายหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างทางหรือพื้นผิวจราจร โดยมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด่าเนินการ เช่น กรมชลประทาน , กรมทางหลวง , การยางแห่งประเทศไทย และกำหนดรูปแบบแนวทาง มาตรฐานถนนดินซีเมนต์ ผสมยางพารา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เดียวกัน

มาตรฐานถนนดินซีเมนต์

ถนนยางพารา ตามข้อกำหนด กรมทางหลวง

ตามข้อกำหนดพิเศษที่สว พิเศษ 1/2560  สำหรับดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ น้ำยาง Pre-blended ของ กรมทางหลวง ได้ระบุและให้คำนิยามไว้ดังนี้

  1. ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย น้ำยางธรรมชาติ หมายถึงส่วนผสมที่ได้จากการใช้ดินผสมกับปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ น้ำยางธรรมชาติ (ยางพารา)  สารผสมเพิ่ม และน้ำ
  1. น้ำยางธรรมชาติ หมายถึงยางที่มาจากต้นยางพาราอาจจะอยู่ในรูปของน้ำยางสดหรือน้ำยางข้น (Concentrated Latex)
  2. สารผสมเพิ่ม หมายถึงสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) หรือสารเคมีอื่นใดที่เติมในส่วนผสมเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของน้ำยางพาราโดยทำหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะทำการผสมกับวัสดุมวลรวมให้เข้ากันได้อย่างสม่ำเสมอ

กรมชลประทาน มาตรฐานถนนดินซีเมนต์

กรมทางหลวง มาตรฐานถนนดินซีเมนต์

การยางแห่งประเทศไทย มาตรฐานถนนดินซีเมนต์